Wood Design - Interieur
Wood Design - Interieur
Wood Design - Interieur
Wood Design - Interieur

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Artikel 1 – Geldigheidsduur van de offertes

Tenzij anders vermeld zijn onze offertes maar 5 kalenderdagen geldig. Wij zijn enkel gehouden door onze offertes indien de aanvaarding door de klant ons binnen deze termijn bereikt. Wijzigingen aangebracht aan onze offertes zijn slechts geldig indien zij door ons schriftelijk worden aanvaard.

Artikel 2 – Prijs

Onze prijzen zijn inclusief alle heffingen en btw, voor een levering op de zetel van onze firma van de bestelde goederen, met uitsluiting van alle andere werken en prestaties en in het bijzonder de plaatsing en de montage ervan.

Tenzij anders bepaald, voorzien onze prijzen geen kosten voor het transport naar een andere plaats dan de zetel van onze firma. Als handelsgoederen vervoerd worden naar een andere plaats die met de klant wordt afgesproken, dan zullen de transportkosten ervan aan de prijs van de handelsgoederen worden toegevoegd.

Artikel 3 - Betaling

Onze facturen zijn contant betaalbaar. Bij gebrek aan betaling zal, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, op de verschuldigde bedragen een interest berekend worden. De interest van 8,5% per jaar wordt berekend naargelang het aantal dagen van wanbetaling.

Ook worden de verschuldigde, niet betaalde bedragen op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 125.

Artikel 4 - Onvoorziene omstandigheden

Onze offerte houdt rekening met omstandigheden en maatregelen die gekend en van kracht zijn op de 10de dag vóór datum van de offerte.

Indien er zich later omstandigheden en maatregelen zouden voordoen die onvoorzienbaar waren of die een geval van overmacht vormen en die de contactuele voorwaarden beïnvloeden, hebben beide partijen de mogelijkheid om een herziening (zoals termijnverlenging en/of het verdelen van de meerkost) van deze voorwaarden te vragen.

In voorkomend geval zijn de partijen verplicht om deze omstandigheden en maatregelen zo snel mogelijk aan elkaar schriftelijk (zoals bv. Aangetekende zending, mail, werfverslagen, dagboek der werken, sms, WhatsApp, …) te melden en verbinden zij zich ertoe om te goeder trouw onderhandelingen te voeren en deze binnen een redelijke termijn te beëindigen.

Wanneer daarenboven, naast alinea 2 van huidig artikel, voormelde omstandigheden en maatregelen een onderbreking van de levering en/of productie tot gevolg hebben, wordt de uitvoeringstermijn geschorst voor de duur van de onderbreking vermeerderd met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten.

Artikel 5 - Leveringstermijn

Behalve indien uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, worden onze termijnen in werkdagen en volgens een op te stellen planning vastgelegd.

Worden niet als werkdagen beschouwd: de zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen, de jaarlijkse vakantiedagen en de compensatierustdagen.

Vertragingen in de levering van de goederen die uitsluitend aan ons toe te schrijven zijn zullen aanleiding geven tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding ad 50 € per kalenderdag, met een maximum van 10% van de prijs van de bestelling. Deze vergoeding is evenwel slechts verschuldigd voor de periode na de ingebrekestelling bij aangetekend schrijven door de koper.1

Artikel 6 - Ontbinding

Als de koper geheel of gedeeltelijk afziet van de bestelde goederen, dan is hij gehouden ons schadeloos te stellen ad 20% van de niet nagekomen bestelling.

Bovendien komt het gestorte voorschot ons ten goede, a rato van het bedrag van de al uitgevoerde werken of de bestelde materialen.

Artikel 7 – Overdracht van de risico’s

De overdracht van de risico's gebeurt naarmate de materialen, handelsgoederen of installaties geleverd worden.

De klant ziet erop toe dat de goederen onmiddellijk bij hun aankomst in een gegarandeerd veilig lokaal kunnen geleverd worden.

Artikel 8 – Controle van de geleverde goederen

De koper is verplicht bij levering de goederen te onderzoeken en ons binnen de zeven dagen  na ondertekening van de bestelbon, de eventuele zichtbare gebreken en niet- overeenstemmingen te melden ten opzichte van de contractuele bepalingen en onder andere de technische documentatie, waarvan hij erkend dat deze hem werd overhandigd.

Artikel 9 - Waarborgen

Overeenkomstig de artikelen 1649bis tot 1649octies van het Burgerlijk Wetboek geniet de koper de wettelijke waarborg voor gebrek aan overeenstemming dat zou bestaan bij de levering van het goed en dat zich zou voordoen tijdens een termijn van twee jaar vanaf die levering.

Het gebrek wordt echter als onbestaande beschouwd indien de consument bij het sluiten van  de overeenkomst dit gebrek kende of redelijkerwijze niet kon negeren.

Het ingeroepen gebrek aan overeenstemming moet aan ons betekend worden per aangetekende brief, uiterlijk binnen twee maanden na de ontdekking van het gebrek.

Na een termijn van twee jaar na levering, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de waarborg voor verborgen gebreken van gemeen recht, zoals bepaald door de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek. De termijn voor het inroepen van het gebrek is twee maanden vanaf de ontdekking van het gebrek.

Onze waarborgen dekken geen schadegevallen die te wijten zijn aan de montage uitgevoerd door derden en die indruist tegen de regels van de kunst / handboek door ons overhandigd, slecht gebruik of verkeerd onderhoud van de goederen door de klant.

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud

In geval van gebrek van betaling blijven de geleverde materialen, zelfs na hun incorporatie, onze eigendom en is de klant er slechts de houder van tot de volledige betaling. Wij mogen zonder toestemming van de klant de materialen weer losmaken en ze terugnemen, echter op voorwaarde dat we hem per gewone en aangetekende brief hierover inlichten. In een dergelijk geval wordt de klant geacht hiervan kennis te hebben genomen op de derde werkdag na de verzending ervan.

Ingeval van het beroep op het terugvorderingsrecht, behouden wij de betaalde voorschotten ter schadeloosstelling.

Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de klant al zijn schulden aan ons gedelgd heeft.

Artikel 11 – Verwerking van persoonsgegevens (GDPR)

Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die wij van u ontvangen met het oog de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang.

De verwerkingsverantwoordelijke is Wood Design BVBA, Trekschurenstraat 207, 3500 Hasselt. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking.

De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan ons bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen.

De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar.

Voor meer informatie, zie onze Data Protection Notice, zoals terug te vinden op onze website www.wood-design.be

Artikel 12 - Geschillen

Bij geschil over de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst zijn enkel de rechtbanken van Hasselt bevoegd.

Slagmolenstraat 12 2 - 3500 Hasselt - - 0494 03 03 79 - 011 19 61 56011 19 61 56 - BTW BE 0688.685.350
Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer. Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties.

Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Alles weigeren
Instellingen aanpassen
Sta alles toe
Cookie-instelling bewerken